Polityka prywatności

Właścicielem serwisu jest firma Euro-Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. Szanujemy prywatność użytkowników i relacje z nimi.

Niniejsza informacja o prywatności dotyczy rodzaju danych osobowych, jakie możemy zbierać w niniejszej witrynie internetowej, sposobu ich wykorzystania oraz celu ich pobierania. Nasza informacja o prywatności dotyczy ponadto środków, jakie stosujemy w celu ochrony bezpieczeństwa informacji o użytkownikach zbieranych za pośrednictwem witryn należących do Euro-Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO"), przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Euro-Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Łokietka 155, 31-263 Kraków (dalej Euro-Trade).

Z Euro-Trade można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: biuro@euro-trade.pl, pisemnie pod adres: Euro-Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Łokietka 155, 31-263 Kraków lub telefonicznie: 12 61 44 100.

W Euro-Trade wyznaczony jest Koordynator Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: kod@euro-trade.pl lub pisemnie na adres: Koordynator Ochrony Danych, Euro-Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Łokietka 155, 31-263 Kraków.

Euro-Trade przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach:
- zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
- w celu założenia i administrowania Państwa kontem na platformie B2B zintegrowanego z systemami informatycznymi/serwisami internetowymi Euro-Trade (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Euro-Trade np. wystawienia faktury lub rachunku (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO);
- marketingu i promocji produktów i usług Euro-Trade (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f RODO);
- w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Euro-Trade (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 10 lat.
W przypadku przetwarzania w celu marketingowym na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) do momentu wycofania przez Państwa takiej zgody.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Euro-Trade następującym kategoriom odbiorców:

  • podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących;
  • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Euro-Trade tj. podmiotom, które przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Euro-Trade.

Euro-Trade informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych, celach ich przetwarzania, a także do uzyskania ich kopii;
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia zapomnianym, co oznacza, że ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku Euro-trade nie będzie mogło przetwarzać danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co oznacza iż ma Pani/Pan prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Euro-Trade bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO.

Podanie danych do celów zawarcia i realizacji umowy mam charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy.

W przypadku podania danych w celu rejestracji konta w portalu B2B jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi korzystanie z niego.

W przypadku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne i może być wycofane w każdej chwili.

Ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookies, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Możesz nie wyrazić zgody na ich stosowanie, dokonując stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki Internetowej.